Danh sách máy chủ

Xin mời chọn máy chủ
    on
Online Bảo trì
button
button
button

Top Cao Thủ

STT Tên nhân vật Level
1
VSNew3 110
2
VSNew2 110
3
GameM 54
4
Ðiªm 20
5
ducphan 20
6
VSNew 20
7
VãiVãi 20
8
VãiL°n 20